HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ

Liên kết khai báo y tế thông qua web: Tờ khai y tế
Liên kết tải phần mềm khai báo y tế thông qua di động:

Video hướng dẫn tải phần mềm và khai báo y tế