Thông báo kết quả khảo sát hài lòng Quý III năm 2022

1. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú
– Tỷ lệ hài lòng chung: 96%
– Tỉ lệ hài lòng so với mong đợi: 94%
– Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại: 100%
2. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú
– Tỷ lệ hài lòng chung: 98%
– Tỉ lệ hài lòng so với mong đợi: 95.35%
– Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại: 100%
3. Kết quả khảo sát hài lòng người mẹ sinh con tại bệnh viện
– Tỷ lệ hài lòng chung: 100%
– Tỉ lệ hài lòng so với mong đợi: 95%
– Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại: 100%

Bài viết liên quan