Thông báo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh năm 2022

1. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú
– Tỷ lệ hài lòng chung: 95%
– Tỉ lệ hài lòng so với mong đợi: 93%
– Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại: 99%
2. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú
– Tỷ lệ hài lòng chung: 97%
– Tỉ lệ hài lòng so với mong đợi: 92%
– Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại: 100%
3. Kết quả khảo sát hài lòng người mẹ sinh con tại bệnh viện
– Tỷ lệ hài lòng chung: 100%
– Tỉ lệ hài lòng so với mong đợi: 95%
– Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại: 100%

Bài viết liên quan