Yêu cầu công việc

Kính gửi mọi người,

Hệ thống Yêu cầu công việc và các hệ thống hỗ trợ khác (đang được xây dựng) sẽ được chuyển về website:

https://benhvienquoctebecamex.com/?page_id=70

User name: như cũ
Khoa.Kham.Benh
Khoa.Cap.Cuu
Khoa.Gay.Me.Hoi.Suc
Don.Vi.Can.Thiep.Noi.Mach
Khoa.Ngoai
Khoa.Noi
Khoa.Phuc.Hoi.Chuc.Nang
Khoa.Lien.Chuyen.Khoa
Khoa.Chan.Doan.Hinh.Anh
Khoa.Duoc
Don.Vi.Loc.Mau
Don.Vi.Noi.Soi
Khoa.Kiem.Soat.Nhiem.Khuan
Khoa.Xet.Nghiem
Khoa.Hoi.Suc.Tich.Cuc
Khoa.San
Khoa.Nhi
Phong.Ke.Toan
Phong.HCNS
Phong.CNTT
Phong.TTB
Phong.QLCL

Password: 123456 (Vui lòng đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập)

Bắt đầu áp dụng: 04/01/2022