Thành lập Tổ công đoàn và công nhận tổ trưởng công đoàn

Ban chấp hành công đoàn bệnh viện ban hành Quyết định số 04/QĐ-CĐCS về thành lập tổ công đoàn và Quyết định số 06/QĐ-CĐCS về việc công nhận tổ trưởng công đoàn, nhiệm kỳ năm 2020:

Tổ 1 Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thương Khối văn phòng
Tổ 2 Đồng chí Nguyễn Thị Hải Tổ Môi trường – Quản trị
Tổ 3 Đồng chí Trần Hữu Sáng Tổ Bảo vệ – Quản trị
Tổ 4 Đồng chí Nguyễn Quốc Vương Khoa Đơn vị Lọc máu, đơn vị Nội soi, khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Dược
Tổ 5 Đồng chí Lê Phát Đạt Khoa Xét nghiệm, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Tổ 6 Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thuận Khoa Phụ Sản
Tổ 7 Đồng chí Nguyễn Thị Huế Khoa Khám bệnh, Liên chuyên khoa
Tổ 8 Đồng chí Phan Nguyễn Thị Anh Thư Khoa Gây mê hồi sức, Nhi
Tổ 9 Đồng chí Cao Thị Nhật An Khoa Hồi sức tích cực-chống độc
Tổ 10 Đồng chí Nguyễn Mai Ngọc Trang Khoa Ngoại, Nội, Phục hồi chức năng.

1. Nhiệm vụ, trách nhiệm tổ trưởng công đoàn

 • Phân công nhiệm vụ cho đoàn viên công đoàn trong tổ; Nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ đoàn viên, đóng đoàn phí đầy đủ; thực hiện việc quản lý đoàn viên của tổ. Chịu trách nhiệm trước BCH về tổ chức và hoạt động công đoàn của tổ.
 • Nhắc nhở đoàn viên công đoàn, NLĐ thực hiện tốt nội quy của doanh nghiệp, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, …;
 • Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng; giải thích chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ. Những nội dung thắc mắc, kiến nghị ngoài khả năng kịp thời với Ban chấp hành CĐCS, trưởng khoa/phòng xem xét giải quyết;
 • Theo dõi, phát hiện những đoàn viên công đoàn, NLĐ trong tổ gặp khó khăn để hỗ trợ, phân công người hỗ trợ hoặc đề xuất, kiến nghị Ban chấp hành CĐCS thăm hỏi, động viên, giúp đỡ kịp thời;
 • Động viên đoàn viên công đoàn, NLĐ hăng hái sản xuất, kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng … Theo dõi, đề xuất biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc;
 • Phối hợp với bộ phận có liên quan phát hiện các hành vi tiêu cực, tệ nạn xã hội, đề xuất với người có thẩm quyền giáo dục, xử lý; giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh trong bệnh viện;
 • Vận động NLĐ trong tổ gia nhập tổ chức Công đoàn; thực hiện các hoạt động do Ban chấp hành CĐCS chỉ đạo, triển khai ở tổ.
 • Nhắc nhở đoàn viên công đoàn đóng đoàn phí; thực hiện thu đoàn phí và những khoản đóng góp, ủng hộ khác theo phân công, phân cấp của Ban chấp hành CĐCS.

2. Quyền hạn của tổ trưởng

 • Phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ trong tổ với Ban chấp hành CĐCS, tổ trưởng sản xuất.
 • Đề nghị với Ban chấp hành CĐCS, Ban Giám đốc về việc xem xét khen thưởng đối với thành viên trong tổ.
 • Tổ chức sinh hoạt định kỳ ở tổ.
 • Tham gia các lớp tập huấn, các cuộc họp do Ban chấp hành CĐCS và Công đoàn cấp trên tổ chức (nếu có).
 • Đề xuất với Ban chấp hành CĐCS và tổ chức việc thăm hỏi đoàn viên bị ốm, khi có hiếu, hỷ.
 • Được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Quy chế thu, chi, quản lý tài chính CĐCS Bệnh viên Đa khoa Quốc tế Becamex.

Bài viết liên quan