Thành lập Ban Nữ công công đoàn bệnh viện

Ngày 09/04/2020, Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-CĐCS về việc thành lập Ban Nữ công nhiệm kỳ năm 2020, với thành phần:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa  – Ủy viên BCH – Trưởng ban.
2. Đồng chí Nguyễn Mai Ngọc Trang – Phó ban.
3. Đồng chí Phạm Nguyễn Thị Anh Thư  – Ủy viên.

1. Một số điều về Ban Nữ công

1.1. Nguyên tắc hoạt động

 • Ban Nữ công do Ban chấp hành công đoàn thành lập và chỉ đạo hoạt động; là tổ chức hoạt động mang tính quần chúng, quy tụ cán bộ nữ công đại diện cho các tổ công đoàn, giúp Ban chấp hành trong việc chỉ đạo triển khai phong trào nữ nhân viên và chương trình công tác nữ hàng năm.
 • Ban Nữ công làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định các nội dung:

+ Chương trình hành động, hoạt động theo nhiệm kỳ.

+ Chương trình hoạt động hàng năm.

+ Dự thảo, đề xuất các chủ trương, chương trình kế hoạch liên quan đến phong trào nữ công đoàn viên, nhân viên trình Ban chấp hành đoàn đoàn phê duyệt.

1.2. Chức năng

 • Nghiên cứu, tham mưu cho Ban chấp hành về công tác vận động nữ nhân viên, công đoàn viên; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ nhân viên; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.

1.3. Nhiệm vụ

 • Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về hoạt động của Ban Nữ công.
 • Phân công các ủy viên ban phụ trách từng mảng công việc theo chương trình, kế hoạch công tác đã được Ban chấp hành thông qua.
 • Nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình hoạt động cụ thể và tổ chức triển khai.
 • Nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình hoạt động cụ thể và tổ chức triển khai các nội dung hoạt động đã được duyệt tới từng tổ, nhóm nữ công.
 • Theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định đối với công nhân, viên chức, lao động nữ.
 • Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với ban chấp hành công đoàn và chuyên môn cùng cấp.
 • Trực tiếp tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù về giới trong sinh hoạt công đoàn; hướng dẫn, động viên lao động nữ tham gia hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Ban nữ công. Tổng hợp và gửi báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công theo đúng yêu cầu của công đoàn cơ sở và Ban nữ công cấp trên.
 • Tổ chức sơ, tổng kết và đề nghị khen thưởng những cá nhân, tập thể nữ hoạt động tốt.

1.4. Quyền hạn

 • Được đại diện cho nữ nhân viên tham gia các cuộc họp, hội nghị do chuyên môn, công đoàn tổ chức có nội dung liên quan đến chế độ, chính sách lao động nữ và trẻ em.
 • Được phản ánh, đề xuất với Đảng, bệnh viện và công đoàn để có biện pháp giải quyết những kiến nghị liên quan đến đời sống, việc làm, chế độ, chính sách lao động nữ.
 • Được theo dõi, giám sát hoặc phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, bệnh viện và công đoàn đối với lao động nữ.
 • Được đề xuất kinh phí hoạt động.

Bài viết liên quan